ස්වාභාවික පාරජම්බුල පෙරහන්

  • වෙළඳ නාමය
  • නිෂ්පාදන නාමය
  • CAS අංකය.
  • දේපළ
  • සන්සෙෆ්-ආර්.කේ.

   රයිසෝමා කෙම්ප්ෆෙරියා සාරය 520-18-3 අළු කහ කුඩු, UVB ෆිල්ටරය, තෙල් ද්‍රාව්‍ය ආකෘති බලන්න
  • සන්සෙෆ්-ආර්ටී

   රුටින් 153-18-4 පවුඩර්, යූවීබී ෆිල්ටරය, තෙල් ද්‍රාව්‍ය, ඇසේ (රුටින්): 95% ආකෘති බලන්න