අපේ සංස්කෘතිය

අපේ දැක්ම

රසායනික වැඩ කිරීමට ඉඩ දෙන්න.
ජීවිතය වෙනස් වීමට ඉඩ දෙන්න.

අපේ මෙහෙවර

වඩා හොඳ ලබා දීම
සහ හරිත ලෝකය.

අපේ වටිනාකම්

අඛණ්ඩතාව සහ කැපවීම, එකට වැඩ කිරීම සහ බෙදාගැනීමේ සාර්ථකත්වය;
නිවැරදි දේ කිරීම, නිවැරදිව කිරීම.

අපේ හැසිරීම

Put Customers First

ගනුදෙනුකරුවන්ට මුල් තැන දෙන්න

Modern medical person

අඛණ්ඩතාව නිරූපණය කරන්න

Strive for Excellence

විශිෂ්ටත්වය සඳහා උත්සාහ කරන්න

Execute for Results

සඳහා ක්රියාත්මක කරන්න
ප්රතිපල

Embrace Change

සහයෝගීතාවය ලුහුබඳින්න
සහ කණ්ඩායම් වැඩ

Innovation

වෙනස වැලඳ ගන්න
සහ නවෝත්පාදන