හිසකෙස් රැකවරණය

  • වෙළඳ නාමය
  • නිෂ්පාදන නාමය
  • CAS අංකය.
  • දේපළ
  • PromaCare-PO

   පිරොක්ටෝන් ඔලමයින් 68890-66-4 සුදු ස් stal ටික කුඩු, තෙල් ද්‍රාව්‍ය ආකෘති බලන්න
  • PromaCare-ZPT50

   සින්ක් පිරිතෝන් 13463-41-7 සුදු ඇලෙන සුළු දියර, තෙල් ද්‍රාව්‍ය ආකෘති බලන්න
  • PromaCare-CMZ

   ක්ලිම්බසෝල් 38083-17-9 සුදු ස් stal ටික, තෙල් ද්‍රාව්‍ය ආකෘති බලන්න
  • PromaCare-PQ7

   පොලිකුවර්නියම් -7 26590-05-6 විනිවිද පෙනෙන වර්ණ රහිත ලා කහ දියර, ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ආකෘති බලන්න