සන්ලස් ටැනින්

  • වෙළඳ නාමය
  • නිෂ්පාදන නාමය
  • CAS අංකය.
  • දේපළ
  • සන්සෙෆ්-ඊආර්එල්

   එරිත්රූලෝස් 533-50-6 / 40031-31-0 ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ආකෘති බලන්න
  • සන්සෙෆ්-ඩීඑච්ඒ

   ඩයිහයිඩ්‍රොක්සිඇසිටෝන් 96-26-4 ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ආකෘති බලන්න