රහස්යතා ප්රතිපත්තිය

යුනිප්‍රෝමා සේවාවේ සියලුම පරිශීලකයින්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කරයි. ඔබට වඩාත් නිවැරදි හා පුද්ගලාරෝපිත සේවාවන් සැපයීම සඳහා, යුනිප්‍රෝමා මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු භාවිතා කරයි. නමුත් යුනිප්‍රෝමා මෙම තොරතුරු ඉහළ කඩිසරකමකින් හා විචක්ෂණශීලීව සලකනු ඇත. මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ වෙනත් ආකාරයකින් සපයා ඇති ඒවා හැර, යුනිප්‍රෝමා ඔබේ පූර්ව අවසරයකින් තොරව තෙවන පාර්ශවයකට එවැනි තොරතුරු අනාවරණය නොකරයි. යුනිප්‍රෝමා වරින් වර මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය යාවත්කාලීන කරනු ඇත. යුනිප්‍රෝමා සේවා භාවිතය පිළිබඳ ගිවිසුමට ඔබ එකඟ වන විට, මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ සියලුම අන්තර්ගතයන්ට ඔබ එකඟ වූ බව සලකනු ලැබේ. මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය යුනිප්‍රෝමා සේවා භාවිතය පිළිබඳ ගිවිසුමේ අනිවාර්ය අංගයකි.

1. අයදුම් කිරීමේ විෂය පථය

අ) ඔබ විමර්ශන තැපෑලක් යවන විට, විමසීම් පෙට්ටියට අනුව ඉල්ලුම් තොරතුරු පුරවා ගත යුතුය;

ආ) ඔබ යුනිප්‍රෝමා වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන විට, යුනිප්‍රෝමා ඔබේ පිවිසුම් පිටුව, අයිපී ලිපිනය, පර්යන්ත වර්ගය, කලාපය, සංචාරය කරන දිනය සහ වේලාව මෙන්ම ඔබට අවශ්‍ය වෙබ් පිටු වාර්තා ද ඇතුළුව ඒවාට පමණක් සීමා නොවී ඔබේ බ්‍රවුසින් තොරතුරු සටහන් කරනු ඇත;

පහත සඳහන් තොරතුරු මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියට අදාළ නොවන බව ඔබ තේරුම් ගෙන එකඟ වේ:

අ) යුනිප්‍රෝමා වෙබ් අඩවිය මඟින් සපයනු ලබන සෙවුම් සේවාව භාවිතා කරන විට ඔබ ඇතුළු කරන ප්‍රධාන වචන තොරතුරු;

ආ) සහභාගීත්ව ක්‍රියාකාරකම්, ගනුදෙනු තොරතුරු සහ ඇගයීම් තොරතුරු ඇතුළුව නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවී යුනිප්‍රෝමා විසින් එකතු කරන ලද අදාළ විමර්ශන තොරතුරු දත්ත;

ඇ) නීතියේ උල්ලං lations නයන් හෝ යුනිප්‍රෝමා රීති සහ ඔබට එරෙහිව යුනිප්‍රෝමා විසින් ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ග.

2. තොරතුරු භාවිතය

අ) යුනිප්‍රෝමා ඔබේ පූර්ව අවසරය ඇතිව හැර වෙනත් කිසිදු සම්බන්ධයක් නැති තෙවන පාර්ශවයකට ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු සැපයීම, විකිණීම, කුලියට දීම, බෙදාගැනීම හෝ වෙළඳාම් කිරීම හෝ එවැනි තෙවන පාර්ශවයක් සහ යුනිප්‍රෝමා තනි තනිව හෝ ඒකාබද්ධව ඔබට සේවාවන් සපයනු ඇති අතර ඒවා අවසන් වීමෙන් පසුව සේවා, ඔවුන්ට කලින් ප්‍රවේශ විය හැකි තොරතුරු ඇතුළුව එවැනි සියලු තොරතුරු ලබා ගැනීම තහනම් කරනු ලැබේ.

ආ) ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු කිසිදු ආකාරයකින් එකතු කිරීමට, සංස්කරණය කිරීමට, විකිණීමට හෝ නිදහසේ බෙදා හැරීමට යුනිප්‍රෝමා කිසිදු තෙවන පාර්ශවයකට ඉඩ නොදේ. කිසියම් යුනිප්‍රෝමා වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන්නෙකු ඉහත ක්‍රියාකාරකම්වල නියැලී සිටින බව පෙනී ගියහොත්, එවැනි පරිශීලකයෙකු සමඟ සේවා ගිවිසුම වහාම අවසන් කිරීමට යුනිප්‍රෝමාට අයිතියක් ඇත.

ඇ) පරිශීලකයින්ට සේවය කිරීමේ අරමුණ සඳහා, ඔබට භාණ්ඩ හා සේවා තොරතුරු යැවීම ඇතුළු ඒවාට පමණක් සීමා නොවී, හෝ යුනිප්‍රෝමා හවුල්කරුවන් සමඟ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමෙන් ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ උනන්දුවක් දක්වන තොරතුරු යුනිප්‍රෝමා ඔබට ලබා දිය හැකිය. ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු (දෙවැන්න සඳහා ඔබේ පූර්ව කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ).

3. තොරතුරු අනාවරණය කිරීම

පහත දැක්වෙන තත්වයන් යටතේ ඔබේ පුද්ගලික අභිමතයන් හෝ නීතිමය විධිවිධානවලට අනුකූලව යුනිප්‍රෝමා විසින් ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු සියල්ලම හෝ කොටසක් හෙළි කරනු ඇත:

අ) ඔබේ පූර්ව කැමැත්ත ඇතිව තෙවන පාර්ශවයකට අනාවරණය කිරීම;

ආ) ඔබට අවශ්‍ය නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් සැපයීම සඳහා, ඔබ ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු තෙවන පාර්ශවයක් සමඟ බෙදා ගත යුතුය;

ඇ) නීතියේ අදාළ විධිවිධානවලට හෝ පරිපාලන හෝ අධිකරණ අවයවවල අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව, තෙවන පාර්ශවයකට හෝ පරිපාලන හෝ අධිකරණ අවයවවලට අනාවරණය කරන්න;

)) ඔබ චීනයේ අදාළ නීති හා රෙගුලාසි හෝ යුනිප්‍රෝමා සේවා ගිවිසුම හෝ අදාළ නීති උල්ලං If නය කරන්නේ නම්, ඔබ තෙවන පාර්ශවයකට අනාවරණය කළ යුතුය;

(ඊ) යුනිප්‍රෝමා වෙබ් අඩවියේ නිර්මාණය කරන ලද ගනුදෙනුවක දී, ගනුදෙනුවේ කිසියම් පාර්ශවයක් ගනුදෙනු වගකීම් ඉටු කර හෝ අර්ධ වශයෙන් සපුරා ඇත්නම් සහ තොරතුරු අනාවරණය කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් කර තිබේ නම්, සම්බන්ධතාවය වැනි අවශ්‍ය තොරතුරු පරිශීලකයාට ලබා දීමට තීරණය කිරීමට යුනිප්‍රෝමාට අයිතියක් ඇත. ගනුදෙනුව අවසන් කිරීමට හෝ ආරවුල් සමථයකට පත් කිරීම සඳහා අනෙක් පාර්ශවයේ තොරතුරු.

උ) නීති, රෙගුලාසි හෝ වෙබ් අඩවි ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව යුනිප්‍රෝමා සුදුසු යැයි සලකන වෙනත් අනාවරණය කිරීම්.